Hoppa till sidans innehåll

Driftmanual - Snötillverkning


Drifts manual och säkerhets instruktioner för snökanonsystem Åsbacken.

Innehåll

1.0       Säkerhet.

1.1       Inkoppling av slangar.

1.2       Öppning av ventil.

1.3       Skoterkörning.

1.4       Att gå i sprutområdet.

2.0       Drifts beskrivning.

2.1       Förberedelser.

2.2       Start procedur.

2.3       Ås backen.

2.4       Hörnsjön, Berget.

3.0       Drift: Grundläggande beskrivning.

3.1       Avisning.

3.2       Kontroll av snökvalité.

3.3       Förändring av vattenmängd/Munstycken ringar.

3.4       Svanhalsar.

4.0       Lokalt strömavbrott.

4.1       Återstart.

5.0       Totalt strömavbrott.

6.0       Normal stängning av systemet.

6.1       Slangar.

6.2       Kälkar.

6.3       Övrigt.         

 

1.0 Säkerhet.

Vi inom FV alpina har varit förskonade från skador och jobbar för att det så skall förbli.

Vid drift av denna anläggning finns det ett flertal faromoment som kräver eftertänksamhet och försiktighet. Anläggningen jobbar med höga tryck både av vatten men framför allt luft som kan förorsaka svåra personskador. Scooter körningen sker i brant terräng och måste övas upp. Är du tveksam inför en uppgift diskutera med din arbetskamrat (erfaren).

 

1.1 Inkoppling av slangar.

Slang kopplingarna är av typ snabbkoppling: försäkra dig om att ingen is finns i kopplingen och att packningen finns på plats, när du böjer fast kopplingsarmarna vik undan ringarna så att armarna kan ”bottna”.

Kontrollera att du kopplar slangen till rätt ventil/ingång på svanhalsen Vatten/luft.

Lägg slangarna med någon rörelse mån så att de ej kan rycka i kull svanhalsarna när tryck kommer.

 

1.2 Öppning av ventil.

Se till att du befinner dig bakom ventilens utlopp, har du t.ex. ett ben framför ventilen när du öppnar och slangen lossnar får du i bästa fall en ”lårkaka”. Kontrollera att inga personer finns i slangarnas rörelseriktning lossnar en luftslang blir den en vild jättepiska! Öppna ventilen sakta.

 

1.3 Skoterkörning.

Det som är viktigt är att man kontrollerat att underlaget som man skall köra på är ok (is från blöt snö och slang brott kan förekomma). Innan man kör upp skall man veta var man skall stanna och platsen skall vara noga vald så att man ej välter och kan starta säkert. Tänkt på var slangarna ligger dom får man ej köra över! Föraren skall ständigt vara beredd att balansera upp skotern med kroppen ”Burka”.( I sidovagns cross kallas personen i sidovagnen för Burkslav, hans uppgift är att balansera upp ekipaget).

 

1.4 Att gå i sprutområdet.

Var aktsam, använd stadiga skor, om överskott av vatten har kommit ut i området kan vissa delar vara nästan omöjlig att beträda utan risk för fall olycka.

 

2.0 Drifts beskrivning.

 

2.1 Förberedelser

Utplacering av svanhalsar var, hur, val av munstycken, antal ringar, inkoppling av slangar vatten/ luft: Blått = vatten. Rött = luft. Välj rätt sida i fördelningslådan första avstiget.. Använd hela tiden säkerhets tänk: Rätt slang till rätt ventil till rätt ingång på svanhalsar, kontrollera att kopplingarna sitter riktigt fast. Vad händer när trycket kommer, hur kommer kanonerna att reagera (stå stadigt eller falla omkull). Koppla slangen från kompressorn.

 

2.2 Startprocedur.

 

2.3 Ås Backen.

Starta kompressorn. (Låt kompressorn gå på tomgång några minuter innan load knappen trycks in).

Öppna sakta luftventilerna till svanhalsarna. Öppna vattenventilerna till dito.

Starta tunnornas kompressor och fläkt. Öppna vatten ventilen till dito.

 

2.4 Hörnsjön, Berget.

 1. Stäng översta vattenventilen. (om inte den skall användas).
 2. Stäng avluftnings ventilen gröna tunnan nedanför Paradisbackens start hus.
 3. Stängning av lågpunkts ventiler (Ventilerna kommer att vara frusen, värm försiktigt med gasol).
 4. Fördelnings hus: Stäng lilla avluftnings ventil, kontroll att vatten går till vårt system, avläsning vattenmätare.
 5. Pumphus: Starta länspump vattengrav, stäng returledning, kontrollera vatten nivån, öppna ingångsventil bassäng.
 6. Ställ matar ventil i läge nästan stängd (för att ge pumpen mot tryck vid start), fyll pumpen med vatten, tryck på start knappen gå direkt till matarventil och justera upp ventilen till 17 bar justera kontinuerligt trycket max 30bar-min 17bar tills matar ventilen står i helt öppet läge (tar c:a 10 min).
 7. Stäm av via mobiltelefon med backen att snö har börjat komma.
 8. Störningar vid start av pump: Pumpen har en automatisk säkerhets avstängning vid för lågt mot tryck (i händelse av stort läckage på ledningar). Vid start kan det skyddet falla ut, inuti start skåpet finns återställnings säkringar. Återställ dessa, börja om från punkt 4.

3.0 Drift: Grundläggande beskrivning.

 En förutsättning på fin kvalité på snön och effektiv snöläggning är att personalen är aktiv.

 Innan en snösprutare går på sitt skift kan det vara lämpligt att göra en sista kontroll av väderprognosen detta görs lämpligast på www.yr.no ”timme för timme”, skriv gärna ut den och tag med. Vid ankomst till backen skall inskrivning ske i drifts journalen, samma skall ske vid avgång.

 När anläggningen är i gång och vädret (temperatur/luftfuktighet) är stabilt så blir det oftast långa perioder av endast bevakning. Det som blir aktuellt är att flytta eller vrida någon svanhalls för att effektivare lägga snön. Det har utformats en kostnadskalkyl på snöläggning i Ås backen och den visar på vilka stora pengar det går att spara om man lyckas optimera snöläggningen. (Se Kostnadskalkyl för snötillverkning.). Men vid fallande eller stigande temp skall vatten flödet (läs munstycken)ändras på sprut enheterna. (Se konstruktions beskrivning).

En daglig avsyning av ledningen skall göras även vid normal drift.

 

3.1 Avisning.

 Avisning kan bli nödvändigt av munstycken och luftintag på lågtryckskanonerna. Stor försiktighet skall beaktas, används gasol så ge akt på elkabeln inuti tunnan! Om vinden kommer snett in(vi får en vindvridning eller har ett sådant läge redan vid start) får kanonen en tendens att dra in sin egen snö, detta bör undvikas men kan i undantags fall accepteras, kanonen kommer då att börja bygga is då främst på gallret bak vid luftinsuget är det bara lite is kan man knacka på gallret. Sedan även på fläktvingarna, kanonen måste då stannas och avisas med gasol. Sådan drift får bara ske med mycket erfaren personal . Svanhalsarna klarar stora variationer av vindriktningen men måste avisas . De slangar som ligger i snösprut riktning skall med jämna mellanrum lyftas upp ur snön för att undvika mer arbete när dom måste skottas fram! Vi har luftburna elkablar (krönet Paradis backen, liftstugan mot paradisbacken och toppen) plus liftvajrar som när vi lägger snö i närheten av dem måste avisas. Till detta finns en lång rundstav.

 

3.2 Kontroll av snökvalité.

Kvalitén på snön vi producerar är avhängigt mängden vatten genom kanonen i förhållande till temperatur och luftfuktighet. Kontrollen görs genom att man tar lite nyproducerad snö och formar en snöboll som man kramar hårt några droppar vatten skall då komma fram. Rinner det ur bollen måste man minska på vatten mängden. Är snön för torr/ det går inte att göra en snöboll, ökas vatten mängden. Denna kontroll skall tillsammans med en avläsning av temperatur vid sprutplatsen göras en till två ggr i timmen lite beroende på hur bra anläggningen går och eller hur stabilt vädret är.

 

3.3 Förändring av vattenmängd

 

3.4 Svanhalsar.

Svanhalsarna har munstycken med bajonett fattning i dimensionerna 20,40,60. Tag med er munstycken i den nya dimensionen som ni skall byta till och en liten polygrip. Stäng först vattnet sedan luften låt slangar sitta kvar, fäll ner halsen och byt munstyckena.  Säkerställ att ingen befinner sig i riskområdet kring slangar och ventiler. Starta i omvänd ordning. Vid byte på den nedersta halsen (som alltid måste vara i gång pga. frysrisken) får ej bytet ta för lång tid med tanke på frysrisken i matarvatten röret. Vid stark kyla skall slangen bortkopplas och ventilen öppnas lämpligt så att ett flöde uppstår under bytet.

 

4.0 Lokalt strömavbrott.

Får vi ett lokalt (vid vår anläggning i backen) strömavbrott så kommer vatten från Hörnsjön att fortsätta att komma vilket betyder att frysrisken är mindre akut än om vi får ett totalt strömavbrott trots detta gäller det att handla snabbt. 

 1. Ring jourhavande elektriker.
 2. Åk upp till tunnorna (svanhalsarna klarar sig, vid kall väderlek så kan dom till och med producera snö utan luft).
 3. Veva ner tunnorna.
 4. Stäng vattnet till tunnorna .
 5. Koppla loss slangar till tunnorna och dränera dessa.
 6. Kontrollera åter att tunnorna dräneras ordentligt och öppna alla ventiler. Lämna dom öppna.
 7. Om strömavbrottet blir långvarigt kan även svanhalsarna måsta stängas.

4.1 Återstart.

 1. Tunnorna har säkerhets brytare i sitt el skåp. Återställ dessa.
 2. Av isa tunnan vid behov.
 3. Starta. ( se start procedur).

5.0 Totalt strömavbrott.

Vid ett totalt strömavbrott är frysrisken mycket stor vid minus 14 har man ungefär 10 minuter på sig att få bort stillastående vatten . Tunnorna och ledningen från toppen ner till Hörnsjön är mest akut. Pga. att enheterna neråt backen är öppen kommer vattnet där att röra på sig, dessa tar man sist.

 1. Veva ner tunnorna öppna ventilerna på dito.
 2. Åk upp på toppen öppna översta vattenventilen, öppna ventilen i gröna tunna nedanför Paradisbackens starthus. Samma person fortsätter och öppnar i ordning: lågpunktsventil hoppbacken, lilla ventilen i fördelningshuset, lågpunktsventil parkering, returventil i pumphus. Stäng ingående vatten. Åk tillbaka och hjälp till i backen.
 3. Tag lös slangar uppifrån och ner men håll koll på nedersta svanhalsen när det börjar sluta komma vatten där tag bort slangen omgående. Forsätt tills alla enheter är dränerad.

6.0 Normal stängning av systemet.

 1. Hörnsjön: En person åker till pumphuset och stänger pumpen, öppnar returledning och stänger ingående vatten.
 2. Öppna lågpunkts ventiler på berget och lilla avluftnings ventilen i fördelningshuset, lämna dom öppen.
 3. Öppna avluftnings ventilen gröna tunnan och översta vatten ventilen. Obs den översta och nedersta vatten ventilen skall alltid lämnas öppen när systemet står i viloläge.
 4. Åsbacken: När vattnet(snö) slutar komma, veva ner tunnorna låt fläkt och kompressor gå tills vatten (snö) slutar komma, stäng fläkt och kompressor. öppna ventilerna till ringarna, ta ut filtret för rengöring. 
 5. Tag lös slangarna från resten av enheterna och lägg dom så att vattnet rinner ut. 
 6. Ställ stora kompressorn i läge ”unload” några minuter stäng den sedan.

6.1 Slangar.

Slangar som har använts och transporterats ner till garaget läggs på golvet för att torka i två dygn sedan rullas dom upp i slangrullaren som finns i garaget, samtidigt inspekteras de för skador. Normalt förvaras slangarna i förrådet bakom garaget. Lämnas slangarna kvar på sprutområdet skall man dränera dom extra noga och lägga dom så att dom ej riskerar att skadas eller översnöas.

 

6.2 Kälkar.

Lämnas kälkarna kvar på samma plats skall de lyftas upp ur snön, med andra ord man försäkrar sig att de ej sitter fast. Rengör de från is. Skall det ske pistning efter sprutperioden skall de flyttas till kanten av backen.

 

6.3 Övrigt.

Se till att gasol flaskor, verktyg, munstycken, nycklar etc. kommer tillbaka på sin plats.

Meddela ansvarig om något måste kompletteras eller repareras.

Notera i drifts journalen vilket klockslag sprutperioden avslutades.

 

Denna manual gör inte anspråk på att vara fullständig men förhoppningen är att den skall i någon mån kunna vägleda oerfarna snösprutare.

Ty ju fler vi blir ju lättare blir jobbet.

Utan snö - Ingen skidåkning.

 

För Friska viljor Alpina.

Mikael Lindholm/Christer Mikaelsson.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

  

 

 

 

Postadress:
Friska Viljor AK - Skidor
Slalomvägen 20
89130 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 066016720
Fax: 066013045
E-post: This is a mailto link

Se all info